Wij maken algemene voorwaarden zichtbaar

Algemene voorwaarden Eventvisie

 Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden, en in een Overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

 • Eventvisie te Deventer, handelend onder de naam Eventvisie, gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de (rechts) persoon, die aan Eventvisie een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement; verhuur van goederen daaronder begrepen.
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Eventvisie tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement; verhuur van goederen daaronder begrepen.
 • Artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin) spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Eventvisie tot het geven van een optreden heeft verbonden.
 • Productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een Overeenkomst door Eventvisie te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.
 • Locatie/ Tijd: de met Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering.
 • Uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door Eventvisie te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.
 • Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

 Artikel 2- Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit Overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Eventvisie enerzijds en Opdrachtgever anderzijds.
 • Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk door Eventvisie schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3- Offertes, totstandkoming en inhoud van Overeenkomsten

 • Een eerste oriënterend gesprek met een potentiële Opdrachtgever is vrij van kosten.
 • Offertes of prijsopgaven van Eventvisie binden Eventvisie niet en gelden als een uitnodiging aan een potentiële Opdrachtgever tot het verstrekken van een opdracht om een Overeenkomst te sluiten als in de offerte of prijsopgave beschreven.
 • Offertes van Eventvisie hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Indien Opdrachtgever naar aanleiding van een offerte een opdracht aan Eventvisie wil verstrekken dient zij de offerte danwel opdrachtbevestiging voor akkoord getekend aan Eventvisie te retourneren. Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Eventvisie een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaard en de aanbetaling door Eventvisie ontvangen is.
 • Indien een offerte wordt gevraagd en door Eventvisie wordt uitgebracht, zonder dat een Overeenkomst tot stand komt, maar Eventvisie reeds enige prestaties heeft verricht voor Opdrachtgever, dan zal Opdrachtgever Eventvisie daarvoor betalen conform de dan bij Eventvisie geldende tarieven, tenzij anders overeengekomen. Hierbij kan gedacht worden aan bestede uren, artist impressions, kosten van een inspectiereis etcetera.

Artikel 4- Uitvoering

 • De uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Eventvisie is gebaseerd op de door Opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is Eventvisie niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
 • Opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de Overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betreffende hemzelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.
 • Eventvisie zal elke Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen.
 • Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan Opdrachtgever worden doorberekend.
 • Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een Overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan Eventvisie medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
 • Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond tot reclame op.

Artikel 5- Wijzigingen en aanvullingen

 • Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is Eventvisie gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk tengevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.
 • Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van Opdrachtgever zullen door Eventvisie voor zover mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig aan Eventvisie worden doorgegeven en wel uiterlijk tien kalenderdagen voor de Productiedatum. Eventuele meerkosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 • Het verminderen van het aantal gasten kan tot uiterlijk acht kalenderdagen voor de (eerste) Productiedatum schriftelijk geschieden. Indien de totale wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft zullen de prijzen per persoon naar rato aangepast worden. Voor een wijziging van meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal personen geldt dat de organisatiefee met maximaal 10% zal worden verminderd. Meerkosten verbonden aan vermindering van het aantal gasten zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Vermindering van het aantal gasten op een tijdstip minder dan tien kalenderdagen voor de Productiedatum zal niet leiden tot een vermindering van de som.

Artikel 6- Aansprakelijkheid Eventvisie

 • Indien het evenement niet overeenkomstig het draaiboek en overige gemaakte afspraken wordt uitgevoerd, is Eventvisie jegens Opdrachtgever voor de daarvoor opgekomen schade verantwoordelijk tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, omdat:
 1. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is toe te rekenen aan Opdrachtgever of de bezoeker/deelnemer, of;
 2. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van het evenement is betrokken, of;
 3. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, of;
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst hem niet kan worden toegerekend tengevolge van overmacht als bedoeld in artikel 13.
  • Behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Eventvisie en met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, zal Opdrachtgever Eventvisie vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met een Overeenkomst c.q. voortvloeiende uit de uitvoering van een Overeenkomst.
  • De aansprakelijkheid van Eventvisie is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Eventvisie wordt uitgekeerd, althans tot maximaal de som der factuurbedragen terzake van de betreffende Opdracht. De polisvoorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Eventvisie zijn op schriftelijk verzoek verkrijgbaar.
  • Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Eventvisie kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop Opdrachtgever met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twaalf maanden na de dag waarop de schade is veroorzaakt.

Artikel 7- Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 • Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door Eventvisie ter beschikking worden gesteld danwel verhuurd worden, is Opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan Eventvisie op te leveren. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door Opdrachtgever aan Eventvisie worden vergoed.
 • Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Eventvisie en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direcht en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of diens gasten en/of degenen die heb vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 • De bezoekers/deelnemers dienen in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten (paspoort, visa, etc) en voorzien te zijn van de vereiste inentingen. Eventvisie is niet aansprakelijk indien blijkt dat aan voorgenoemde vereisten niet is voldaan.
 • Opdrachtgever zal, tenzij anders overeengekomen, op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers/deelnemers van een krachtens een Overeenkomst door Eventvisie georganiseerd of uit te voeren evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Eventvisie niettemin gerechtigd om wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen aanvullende eisen ter zake te stellen. Wanneer onvoldoende maatregelen genomen worden om een veilige uitvoering van een evenenement te garanderen, is Eventvisie gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Eventvisie overeengekomen som.

Artikel 8- Verzekeringen

 • Indien de Opdrachtgever dit wenst kan Eventvisie voor de reis een annuleringsverzekering afsluiten. De afwikkeling van een eventuele schadeclaim dient steeds rechtsreeks met de verzekeraar te geschieden.
 • Indien de Opdrachtgever dit wenst kan Eventvisie voor een evenement een evenementenverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt het annuleren of niet doorgaan van het evenement door oorzaken zoals omschreven in de voorwaarden van de verzekeringgever. Deze algemene voorwaarden worden op aanvraag verstrekt.

Artikel 9- Opschorting / annulering

 • Eventvisie is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Eventvisie het aanbod niet onverwijld verwerpt.
 1. in geval van uitstel of annulering uiterlijk hondertwintig dagen voor de (eerste) Productiedatum, is Opdrachtgever minimaal 50% van de overeengekomen som verschuldigd;
 2. in geval van uitstel of annulering in de periode liggende tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de (eerste) Productiedatum, is Opdrachtgever het bedrag van minimaal 75% van de overeengekomen som verschuldigd;
 3. in geval van uitstel of annulering tot dertig dagen voor de (eerste) Productiedatum, is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen som verschuldigd.

Voorts zal Opdrachtgever Eventvisie vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement.

Een en ander laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

 • Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Eventvisie heeft bereikt.
 • Indien Opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Eventvisie een nieuwe Productiedatum vastgesteld wordt, waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de nieuwe som.

Artikel 10 – Prijzen

 • Alle prijzen van Eventvisie zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Overeenkomst ten laste van de Opdrachtgever.
 • Indien de kostprijs van Eventvisie wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of ander overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Eventvisie gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan Opdrachtgever.
 • In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt op de factuurdatum van Eventvisie geldende dagkoers gehanteerd.
 • Alle prijzen die vermeld worden met betrekking tot decor, meubilair en rekwisieten, met uitzondering van corporate aankleding zijn huurprijzen en deze zaken blijven eigendom van Eventvisie danwel de toeleverancier van Eventvisie.

Artikel 11 – Betaling

 • Opdrachtgever is verplicht 25% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag direct als acceptatie van de offerte te voldoen. 50% van het dan nog verschuldigd totaalbedrag dient uiterlijk dertig dagen voor de (eerste) Productiedatum te zijn voldaan. Na ontvangst van de bevestiging van Opdrachtgever ontvangt deze hiervoor van Eventvisie een aanbetalingsfactuur.
 • De eindfactuur wordt direct na het evenement toegezonden door Eventvisie en deze dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan door Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke is de aanbetaling te voldoen, geldt dit zonder nadere ingebrekestelling als een annulering van de Overeenkomst en gelden de bepalingen vermeld in artikel 9.
 • Vertraging bij een uitvoering van een Overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van Opdrachtgever, zijn altijd voor risico van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Eventvisie zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van Eventvisie te vorderen heeft.
 • Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijk rente plus 2% verschuldigd. Voor zover evenwel verschuldigde bedragen verband houden met door Eventvisie aan derden verschuldigde bedragen in verband met een Overeenkomst, dan is Opdrachtgever, voor zover Eventvisie voor die aan derden verschuldigde bedragen wettelijke rente verschuldigd is, die hogere rente aan Eventvisie verschuldigd.
 • Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Eventvisie alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door Eventvisie te allen tijde worden begroot op 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100,– exclusief BTW, onverminderd het recht van Eventvisie om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.
 • Ieder betaling van Opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan Eventvisie verschuldigde hoofdsom.
 • Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan Eventvisie medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Eventvisie aangewezen bankrekening.

Artikel 12- Ontbinding

 • Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Eventvisie gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
 1. de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 2. de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
 3. één en ander onverminderd Eventvisies andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Eventvisie tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij Eventvisie Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval Eventvisie zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
 1. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 2. al de eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
 3. één en ander onverminderd Eventvisies andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Eventvisie tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 13- Overmacht

 • Indien Eventvisie door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt in aanvulling op artikel 6:75 BW onder meer verstaan; abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend handelen of nalaten van door Eventvisie ingeschakelde derden dat niet aan Eventvisie toegerekend kan worden, waaronder onder meer dient te worden verstaan het niet verschijnen van een Artiest wegens ziekte.
 • Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding en is Opdrachtgever aan Eventvisie een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Eventvisie gepresteerde.
 • Eventvisie heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een Overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de Overeenkomst. Eventvisie is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

Artikel 14- Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, en of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte Opdracht en mogen door Opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Eventvisie rusten.
 • Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van Eventvisie in verband met een evenement buiten Eventvisie om zelf te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen, op straffe van een boete van maximaal 25.000 Euro. Zulks ter beoordeling aan Eventvisie.
 • Zonder schriftelijke toestemming van Eventvisie zullen geen geluids- en beeldopnamen van een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd, op straffe van een boete van maximaal 100.000 Euro. Zulks ter beoordeling aan Eventvisie.
 • Zonder de schriftelijke toestemming van Eventvisie zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht, op straffe van een boete van maximaal 100.000 Euro. Zulks ter beoordeling aan Eventvisie.

Artikel 15- Geschillen

 • Geschillen tussen Opdrachtgever en Eventvisie zullen in eerste instantie aan de door Onafhankelijke Evenementen Organisatoren in samenwerking met DMSA ingestelde Geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
 • Indien het advies van de geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Eventvisie.
 • Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Eventvisie is Nederlands recht van toepassing.
 
Neem nu contact met ons op voor meer informatie over onze algemene voorwaarden.